Skip Navigation or Skip to Content

Privacyverklaring BV 18k

Graag informeren we u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens in verband met uw dienstverband bij de BV 18k en welke rechten u in verband hiermee heeft.  Onderstaande informatie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet regelt de privacy rondom uw persoonlijke gegevens. Heeft u vragen hierover, dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Team 18k

Verantwoordelijke

De BV 18k  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke volgens de wet. Dit houdt in dat BV 18k  beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dit gebeurt en op welke manier.
De BV 18k is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.
BV 18k gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het aangaan van een dienstverband (overeenkomst) en de wettelijke en andere verplichtingen die hieruit voortkomen.

Persoonsgegevens

De BV 18k verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De BV 18k gebruikt uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om contact met u te kunnen opnemen. Uw persoonlijke gegevens worden voorts gebruikt voor het aangaan van een dienstverband.

Grondslag van de verwerking

De BV 18k  moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG). De BV 18k kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken. Daarom vragen we u bij het invullen expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht de BV 18k om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De BV 18k bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). De BV 18k bewaart onderstaande gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen die verbonden zijn aan het aangaan van een dienstverband:

  • Personeelsdossier: tot 2 jaar na einde dienstverband;
  • Gegevens t.b.v. loonbelasting (loonbelastingverklaring, kopie ID, tewerkstellingsvergunning en arbeidsovereenkomst): tot 5 jaar na het eind van het kalenderjaar waarop het dienstverband is beëindigd;
  • Gegevens t.b.v. salarisadministratie en fiscale documenten (salarisadministratie, pensioenverplichtingen): tot 7 jaar na einde dienstverband.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de BV 18k verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De BV 18k behandelt uw contactverzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die de BV 18k van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

BV 18k
Postbus 5033
5004 EA Tilburg