Algemene Voorwaarden SW Detachering

Inleiding

Voor u liggen de algemene voorwaarden van SW Detachering. De activiteiten van SW Detachering worden uitgevoerd vanuit de Diamant-groep, afdeling KikMaat. De Diamant-groep is het regionale ontwikkel- en werkbedrijf en draagt bij in de participatie in werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doet dit voor de gemeenten Tilburg, Goirle, Alphen-Chaam, Hilvarenbeek, Dongen en Gilze Rijen. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de detachering van medewerkers door Diamant-groep aan opdrachtgevers.

Missie

SW Detachering richt zich primair op medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening en wil voor deze groep het perspectief op werk vergroten. SW Detachering zoekt voor Medewerkers passende functies en/of voor opdrachtgevers geschikte medewerkers voor het uitvoeren van werkzaamheden. Opdrachtgevers kunnen hierbij gebruik maken van een SW Detachering of medewerkers zelf in dienst nemen (via Begeleid Werken).

Detachering

De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van detachering. Hierbij zijn drie partijen betrokken: de medewerker, de opdrachtgever (materieel werkgever) en de Diamant-groep (formeel werkgever). De medewerker is in dienst bij de Diamant-groep. De Diamant-groep stelt de medewerker beschikbaar aan de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de medewerker zijn in beginsel geregeld in de cao Wet Sociale Werkvoorziening. Tussen de opdrachtgever en Diamant-groep bestaat een overeenkomst van opdracht op basis waarvan de medewerker ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In de overeenkomst van opdracht worden o.a. specifieke afspraken vastgelegd over de functie, arbeidsomvang, de duur van de overeenkomst en het tarief.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

De Diamant-groep is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de regels rond arbeidstijden, het verstrekken van het Arbo document of begeleiding bij ziekte. De Diamant-groep moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever waar nodig zijn medewerking verleent. De leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden liggen immers bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever wordt geacht de medewerker (in dienst bij de Diamant-groep) net zo goed te instrueren met betrekking tot specifieke gevaren van de werkplek, het verplicht gebruiken van beschermingsmiddelen indien aan de orde, en begeleiden en behandelen als de eigen medewerkers. Bovendien dient de opdrachtgever zich ervan te vergewissen dat hij voldoende verzekerd is voor aanspraken bij incidenten, nu hij daar ook voor de gedetacheerde medewerkers in de eerste plaats voor aansprakelijk is.

Tarieven

Het door de opdrachtgever te betalen tarief omvat de kosten van arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies, pensioen, verlof  en dergelijke) en een marge voor de uitvoering van de diensten door de Diamant-groep. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld met inachtneming van de cao Wet Sociale Werkvoorziening.

Om de beloning horende bij de uit te voeren functie vast te stellen is de Diamant-groep afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever. Op grond van deze informatie wordt het  tarief vastgesteld.

Aangezien de kosten van de arbeid ook tijdens de opdracht kunnen stijgen, bijvoorbeeld als gevolg van periodieke loonsverhoging, cao wijzigingen, wijziging functie, promotie of stijging van premies, kan tariefwijziging tijdens de opdracht aan de orde zijn.

Outsite SW Detachering

Opdrachtgevers kunnen via een website digitaal en veilig wijzigingen doorgeven, overzicht houden over gedetacheerde medewerkers en algemene informatie raadplegen.

ALGEMEEN

 

Artikel 1                Werkingssfeer

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van Opdracht voor SW detachering tussen Opdrachtgever en Diamant-groep.
 2. Tenzij tussen de Diamant-groep en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze voorwaarden ook van toepassing op elke offerte, of Overeenkomst van Opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerdere Overeenkomst van Opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk in de plaats stelling door de Diamant-groep zijn aanvaard.
 4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.
 5. Door het verstrekken van een Overeenkomst van Opdracht aan de Diamant-groep aanvaardt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 2              Definities

Algemene Voorwaarden: Het bepaalde in dit document.

Begeleider: De persoon, die namens de Diamant-groep de contacten onderhoudt met de Opdrachtgever en de Medewerker.

Cao Wet Sociale Werkvoorziening: de Collectieve arbeidsovereenkomst voor Medewerkers die onder deze werkingssfeer vallen, gesloten tussen de werknemersorganisaties (FNV Overheid en CNV Overheid) en werkgeverorganisatie VNG.

Detachering: Het voor (on)bepaalde tijd bij een opdrachtgever tewerkstellen of plaatsen van een gedetacheerde, waarbij de werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht van een gedetacheerde wordt overgedragen aan de opdrachtgever.

Diamant-groep: Het ontwikkel- en werkbedrijf, statutair gevestigd te Tilburg aan de Zevenheuvelenweg 14 te Tilburg.

Direct leidinggevende: De persoon die bij de Opdrachtgever belast is c.q. wordt met de dagelijkse leiding (aangaande de begeleiding) van Medewerker.

Inleentarief: De vergoeding, welke de Opdrachtgever betaalt aan de Diamant-groep.

Medewerker: De natuurlijke persoon die door de Diamant-groep middels een Overeenkomst van Opdracht gedetacheerd wordt bij een Opdrachtgever.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie 1 of meer Medewerkers ter beschikking wordt gesteld en als werkgever optreedt van de door Opdrachtgever geworven en geselecteerde Medewerker om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.  

Overeenkomst van Opdracht: De Overeenkomst van Opdracht waarbij Medewerker door de Diamant-groep  ter beschikking wordt gesteld aan een Opdrachtgever om krachtens een door deze met de Diamant-groep gesloten overeenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden.

Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over Medewerkers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke Medewerkers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 3              Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen door de Diamant-groep gedaan, zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De Diamant-groep is eerst door en na (digitale) ondertekening door beide partijen van de Overeenkomst van Opdracht gebonden aan een opdracht.
 2. Aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 3. Een beding, in strijd met het recht, wordt herleid tot een geldige bepaling.

Artikel 4              Werving & Selectie

 1. De Diamant-groep werft en selecteert Medewerkers op verzoek van Opdrachtgevers maar kan ook uit eigen beweging Medewerkers voordragen aan een Opdrachtgever;
 2. Opdrachtgever verstrekt de Diamant-groep tijdig relevante informatie over de vacature c.q. het werk (zoals functiebeschrijving, de eisen, de salariëring, de werktijden, de arbeidsomstandigheden en de duur van de werkzaamheden).
 3. De Diamant-groep stelt één of meerdere Medewerkers voor aan Opdrachtgever. De keuze voor de kandidaat wordt gemaakt door de Opdrachtgever.
 4. De Diamant-groep spant zich in om een geschikte Medewerker aan te bieden. De Diamant-groep is niet aansprakelijk voor schade in verband met Medewerkers die niet blijken te voldoen, niet kunnen of willen starten in het werk of tussentijds de aangegane detachering (voortijdig) weer beëindigen.

Artikel 5              Begeleiding Diamant-groep

 1. De Diamant-groep wijst in haar organisatie een persoon aan, de zogenaamde Begeleider, die fungeert als contactpersoon voor de Opdrachtgever.
 2. De Begeleider draagt zorg voor:
 • inventarisatie van openstaande vacatures, uitbrengen van offertes en het afsluiten van een Overeenkomst van Opdracht;
 • het bewaken van de gemaakte afspraken met de Opdrachtgever voortvloeiend uit de Overeenkomst van Opdracht of anderszins overeengekomen afspraken;
 • het verzorgen van de introductie van de Medewerker bij de Opdrachtgever;
 • de formele werkgeversrol van de Medewerker en verricht de daarbij behorende werkgeverstaken;
 • het verstrekken van informatie aan de Medewerker en de direct leidinggevende over onderwerpen van rechtspositionele aard, IOP, ziekteverzuim en opleiding;
 • het ondersteunen van de Medewerker en Opdrachtgever bij voorkomende problemen;
 • het bewaken van de naleving van de gemaakte afspraken in het kader van de (ziekteverzuim)begeleiding.

Artikel 6              Functie & beloning

 1. Voor aanvang van de Overeenkomst van Opdracht overhandigt de Opdrachtgever de Diamant-groep de beschrijving van de functie die de Medewerker gaat uitoefenen. Indien het een nieuwe functie betreft zal de Diamant-groep in overleg met de Opdrachtgever de beschrijving opstellen en aan Opdrachtgever overhandigen. De Medewerker wordt op basis van de functiebeschrijving geplaatst in de functietabel van de cao Wet Sociale Werkvoorziening die op hem van toepassing is.
 2. Bij een structurele wijziging van taken/verantwoordelijkheden dient de Opdrachtgever de Diamant-groep hiervan in kennis te stellen. Het kan zijn dat de functiebeschrijving aangepast moet worden. Dit kan ook een wijziging van de plaatsing in de functietabel voor de Medewerker betekenen en daarmee een wijziging van het Opdrachtgeverstarief.
 3. De Diamant-groep stelt Opdrachtgever tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling binnen de cao Wet Sociale Werkvoorziening waaraan zij verbonden is voor haar Medewerkers. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke functie dan wel de beloning van Medewerker niet overeenstemt met het gewicht van de functie, zal Opdrachtgever onmiddellijk de Diamant-groep daarvan in kennis stellen vergezeld van een voorstel tot aanpassing van de functiebeschrijving en/of de beloning.
 4. De functie en/of inschaling wordt tijdens de Overeenkomst van Opdracht aangepast, indien Medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt.
 5. Indien de omstandigheden leiden tot verhoging van de beloning van Medewerker, dan zal de Diamant-groep de daarmee gemoeide meerkosten, zo nodig met terugwerkende kracht, aan Opdrachtgever doorbelasten.

Artikel 7              Arbeidsomvang en werktijden

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidstijdenwet wordt aangemerkt als zijnde werkgever, conform artikel 1:1 lid 1 Arbeidstijdenwet.
 2. De omvang van de Opdracht van Overeenkomst wordt bepaald door hetgeen de Diamant-groep en Opdrachtgever ter zake zijn overeengekomen, rekening houdend met de geldende arbeidsvoorwaarden van de ter beschikking gestelde Medewerker. De werktijden en de rusttijden van Medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de rust- en arbeidstijd. De Diamant-groep is niet aansprakelijk voor het overtreden van de op de rust- en arbeidstijd toepasselijke regelgeving, en zal in voorkomend geval gevrijwaard worden door de Opdrachtgever.
 4. Van overwerk of onregelmatig werk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de cao Wet Sociale Werkvoorziening gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week, of boven de bij rooster vastgestelde uren. Overwerk en onregelmatig werk kan alleen plaats vinden na overleg tussen Diamant-groep en Opdrachtgever en nadat afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd. Deze uren worden in eerste aanleg via tijd voor tijd door Medewerker gecompenseerd gedurende het lopende kalenderjaar, onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn dan worden alle kosten voor de Diamant-groep die verband houden met het door Medewerker verrichte overwerk en onregelmatig werk aan Opdrachtgever verschuldigd.
 5. Alle kosten voor de Diamant-groep voor de, in afwijking van de bij de Overeenkomst van Opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste omvang, door Medewerker verrichte arbeid, zijn door Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 8              Duur en beëindiging Overeenkomst van Opdracht

 1. De Overeenkomst van Opdracht geldt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het aantal in te lenen uren wordt vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht. Op de Overeenkomst van Opdracht is een proeftijd van twee maanden van toepassing. Gedurende deze periode vindt een beoordeling plaats door de Diamant-groep in overleg met de leidinggevende bij Opdrachtgever. Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen gedurende de proeftijd.
 2. Bij een verlenging of voortzetting van de Overeenkomst van Opdracht is geen sprake van een proefperiode.
 3. Beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht is mogelijk op verzoek van de Diamant-groep en de Opdrachtgever met inachtneming van de opzegtermijn.
 4. Indien en voor zover de arbeidsovereenkomst van de Medewerker met de Diamant-groep beëindigd wordt wegens dringende reden of op diens eigen verzoek, gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht, wordt de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang beëindigd zonder dat de Diamant-groep daarvoor schadeplichtig is.
 5. Beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever dient schriftelijk en met redenen omkleed plaats te vinden tegen het einde van een kalendermaand met een minimale opzegtermijn van drie maanden. Van deze termijn kan worden afgeweken, indien er sprake is van een dringende reden. Bij opzegging zal een gesprek plaatsvinden tussen Opdrachtgever, Diamant-groep en Medewerker.
 6. Opdrachtgever zal na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht de betrokken Medewerker niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de Medewerker.
 7. Partijen treden periodiek met elkaar in overleg om de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht te evalueren. Aan de hand van de resultaten van deze evaluatie passen partijen, zo nodig, deze overeenkomst aan.

Artikel 9              Verlof

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat het saldo van het verloftegoed aan het eind van het jaar maximaal 2 weken bedraagt. Roostervrij en tijd voor tijd dienen aan het eind van het jaar op 0 te staan.
 2. Bij beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht wordt het verlof dat boven of beneden het opgebouwde verlofrecht gedurende de detachering uitkomt met de Opdrachtgever verrekend. Hiervoor geldt een ongesubsidieerd uurtarief. De Opdrachtgever draagt de lasten verbonden aan het verstrekken van bijzonder verlof.
 3. Op bijzondere verlofdagen bij Opdrachtgever, die niet gelden binnen de Diamant-groep, dient de Medewerker een verlofdag op te nemen. Op bijzondere verlofdagen bij de Diamant-groep, die niet gelden bij Opdrachtgever, dient de Medewerker verlofuren toegevoegd te krijgen aan het verlofrecht.
 4. De Medewerker heeft recht op loondoorbetaling tijdens de algemeen erkende feestdagen voor zover deze niet vallen op zaterdag of zondag. Tenzij de Medewerker normaliter op die dagen werkt, zoals gebruikelijk bij horeca of musea. Dan zal in overleg bepaalt worden of het een verlofdag of werkdag betreft, tegen de daarvoor geldende percentages.

Artikel 10            Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De Diamant-groep draagt de leiding over de wijze waarop Medewerker zijn werkzaamheden verricht, alsmede de coördinatie van de werkzaamheden op aan Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtgever wijst een direct leidinggevende aan. De direct leidinggevende dient frequent op de werkplek aanwezig te zijn. Veranderingen in de leiding c.q. andere organisatorische wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de Medewerker, dienen bij de Begeleider gemeld te worden.
 2. De Opdrachtgever draagt zorg voor:
 • het ter beschikking stellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie aan de Diamant-groep;
 • het introduceren en inwerken van de Medewerker (inclusief werkmethoden en veiligheidsregels);
 • het meewerken aan het opstellen van een beoordeling gedurende de proeftijd;
 • het meewerken aan het jaarlijks voeren van functioneringsgesprekken met de Medewerker;
 • het tijdig signaleren van eventuele problemen in de werksituatie bij de Begeleider van de Diamant-groep.
 1. Medewerker dient zich te houden aan de opdrachten en aanwijzingen van Opdrachtgever c.q. direct leidinggevende en/of Begeleider betreffende de inhoud en organisatie van de te verrichten werkzaamheden.
 2. Een eventueel van toepassing zijnde huishoudelijk reglement of huisregels van Opdrachtgever, waarbij deze niet strijdig mag zijn met de arbeidsvoorwaarden van de Medewerker, wordt voor de aanvangsdatum van de Overeenkomst van Opdracht aan Medewerker overhandigd.
 3. Indien Medewerker zonder bericht afwezig is, geeft Opdrachtgever dit onmiddellijk (telefonisch) door aan de Begeleider van de Diamant-groep.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan Medewerker zelf ter beschikking te stellen aan een derde, tenzij de Diamant-groep daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan een (rechts-) persoon zoals bedoeld in art. 2:24a en b BW.
 5. Opdrachtgever verstrekt Medewerker alle zaken, goederen en faciliteiten die voor de directe uitvoering van de functie noodzakelijk zijn.

Artikel 11            Functioneren

   1. Opdrachtgever en de Diamant-groep doen elkaar onverwijld mededeling van omstandigheden die voor de andere partij van belang zijn.
   2. Opdrachtgever doet in ieder geval melding aan de Diamant-groep van:
    1. beoogde wijzigingen van de inhoud van de functie van Medewerker, of het feitelijk wijzigen van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht;
    2. feiten en omstandigheden die wijzen op verminderd functioneren van Medewerker;
    3. feiten en omstandigheden die een reden voor schorsing van Medewerker zijn;
    4. feiten en omstandigheden die een dringende reden voor ontslag van Medewerker zouden kunnen vormen.
   3. Arbeidsrechtelijke maatregelen voortvloeiende uit het Burgerlijk Wetboek, de  toepasselijke cao en de arbeidsovereenkomst, kunnen slechts door de Diamant-groep worden genomen. Opdrachtgever dient Medewerker mede te delen zich terstond te melden bij de Diamant-groep. Van genomen maatregelen stelt de Diamant-groep de Opdrachtgever in kennis.

Artikel 12            Ziekte & arbeidsongeschiktheid

   1. In verband met ziekteverzuimbegeleiding dienen ziek- en herstelmeldingen op de dag zelf vóór 09.00 uur door Medewerker te gebeuren bij zowel de Begeleider van de Diamant-groep als de Opdrachtgever.
   2. De Begeleider van de Diamant-groep is casemanager bij ziekteverzuim en re-integratie van de arbeidsongeschikte Medewerker op basis van het verzuimprotocol Diamant-groep en de verplichtingen op basis van de Wet verbetering Poortwachter. De Opdrachtgever is mede verantwoordelijk en dient op verzoek van de Diamant-groep informatie aan te leveren, aanwezig te zijn bij gesprekken met de arbeidsongeschikte Medewerker en medewerking te verlenen aan re-integratiemogelijkheden/-afspraken bij werkplekken bij de Opdrachtgever gedurende de periode van opdracht, die gericht zijn op terugkeer binnen de eigen functie.
   3. Opdrachtgever vrijwaart de Diamant-groep voor alle schades, waaronder een verlenging van de loondoorbetalingplicht, voortkomende uit het niet naleven van de in het tweede lid genoemde verantwoordelijkheden van Opdrachtgever.

Artikel 13            Arbeidsomstandigheden en veiligheid

   1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de  Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever, conform artikel 1 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet. Opdrachtgever draagt in samenhang hiermee zorg voor een afdoende verzekering, ook voor de bij haar gedetacheerde Medewerkers, nu zij in eerste aanleg aansprakelijk is bij incidenten.
   2. Opdrachtgever is jegens Medewerker en de Diamant-groep verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Dit is gebaseerd op artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving. Blijven passende acties achterwege, dan kan dat leiden tot onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht en tot aansprakelijkheidsstelling van Opdrachtgever voor door Diamant-groep geleden schade alsmede voor de schade waarvoor de Diamant-groep aansprakelijk gesteld kan worden.
   3. Opdrachtgever is gehouden om aan Medewerker en aan de Diamant-groep tijdig, in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken en voor te lichten over de binnen zijn onderneming gehanteerde actuele risico-inventarisatie en evaluatie van de betreffende werkplek(ken).
   4. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen Medewerkers gehouden zou zijn.
   5. Indien Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen, zoals melding van een bedrijfsongeval bij de arbeidsinspectie, en ervoor zorgdragen dat daarvan een schriftelijk rapportage wordt opgemaakt. In deze rapportage wordt  de toedracht van het ongeval zodanig  vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert de Diamant-groep zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
   6. Opdrachtgever zal aan Medewerker alle schade vergoeden (inclusief kosten van rechtsbijstand) die Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of de Diamant-groep  daarvoor aansprakelijk dient te worden gehouden op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.
   7. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade inclusief kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
   8. Opdrachtgever vrijwaart de Diamant-groep voor elke vorm van aansprakelijkheid en schade, voortkomende uit de arbeidsomstandigheden van de Medewerker bij de Opdrachtgever.
   9. Als Opdrachtgever in de zin van dit artikel wordt ook beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door de Diamant-groep om niet een Medewerker ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van deze natuurlijke of rechtspersoon werkzaamheden te verrichten.

Artikel 14            Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Noch bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, noch in de arbeidsvoorwaarden noch bij het tewerkstellen van een Medewerker maakt de Diamant-groep onderscheid tussen personen naar geslacht, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of al dan niet tijdelijkheid van het contract, noch enig ander verboden onderscheid. Opdrachtgever verplicht zich jegens de Diamant-groep en Medewerker deze geboden na te leven.

Artikel 15            Opdrachtgeverstarief

   1. Het door Opdrachtgever verschuldigde tarief wordt berekend op basis van het brutosalaris van de Medewerker.  Het brutosalaris wordt vermenigvuldigd met een afgesproken factor. In deze factor zijn opgenomen de werkgeverslasten en de beloning van de Diamant-groep, alsmede het toegekende verlofrecht conform de cao die op de Medewerker van toepassing is. Het uiteindelijke factuurbedrag zal worden vermeerderd met de op basis van de Wet op de omzetbelasting verschuldigde tarief. Wijziging van het brutosalaris leidt automatisch tot wijziging van het Opdrachtgeverstarief.
   2. Eventuele kostenvergoedingen (zoals vergoeding woon-werkverkeer of BHV-vergoeding), toeslagen of overige aan Medewerker toekomende arbeidsvoorwaarden en beloningen worden bij opdrachtgever in rekening gebracht conform het bepaalde in lid 1.
   3. Het factuurbedrag wordt verminderd met de loonwaarde van de Medewerker.
   4. Indien de Medewerker als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken komt het verzuimrisico niet voor rekening van de Opdrachtgever. Er vindt steeds in de maand achteraf restitutie van de verzuimde dagen plaats. Tenzij tussen Opdrachtgever en Diamant-groep hier andere afspraken over zijn gemaakt en die afspraken zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht.
   5. Alle kosten die door de Medewerker worden gemaakt voor het uitvoeren van zijn functie, zijn voor rekening van de Opdrachtgever en worden rechtstreeks of door tussenkomst van het de Diamant-groep aan de Medewerker middels een door Opdrachtgever getekende declaratie vergoed. Denk hierbij aan zaken als werkkleding, veiligheidsmateriaal of gemaakte dienstreizen. Indien de Diamant-groep als gevolg van het verstrekken van vergoedingen door Opdrachtgever geconfronteerd wordt met consequenties opgelegd door bijvoorbeeld de fiscus en/of uitvoeringsinstellingen, worden deze aan Opdrachtgever doorberekend.
   6. Kosten voor opleidingen in het kader van het Individieel Ontwikkelings Plan komen voor rekening van de Diamant-groep mits vooraf schriftelijke toestemming is gegeven aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever de Medewerker laat deelnemen aan scholing en opleiding binnen of ten behoeve van zijn eigen organisatie, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever.
   7. De kosten voor aanschaf van apparatuur, werkplekaanpassing, kosten voortvloeiend uit de Arbowetgeving zijn voor rekening van Opdrachtgever. Het gebruik hiervan door Medewerker en gemaakte afspraken over het gebruik kunnen worden vastgelegd in een separaat op te stellen gebruikerscontract. Uitsluitend kosten ten behoeve van een bijzondere aanpassing die persoonsgebonden is en noodzakelijk ten gevolge van een handicap van de Medewerker kunnen voor rekening van de Diamant- groep komen. Aanschaf van persoonsgebonden aanpassingen gebeurt op advies van de arbeidsdeskundige en geschiedt uitsluitend door de Diamant-groep.
   8. Alle onderhoudskosten en reparaties aan niet-persoonsgebonden hulpmiddelen en apparatuur in gebruik door de Medewerker als gevolg van een handicap, komen voor rekening van Opdrachtgever.
   9. De Diamant-groep is gerechtigd het vastgestelde opdrachtgeverstarief onverkort door te factureren, indien door buiten de Diamant-groep gelegen oorzaken (zoals onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting, sluiting als gevolg van lockdown) bij Opdrachtgever geen of minder werk beschikbaar is.
   10. Het staat de Diamant-groep vrij de afgesproken factor te verhogen, indien en voor zover de werkgeverslasten stijgen als gevolg van een wijziging in wettelijke bepalingen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of wijziging in arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor de Diamant-groep leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten, loonheffing, of andere door de Diamant-groep  te betalen premies en pensioenpremies, of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor de Diamant-groep  plaatsvindt door wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving.
   11. Indien door enige oorzaak de beloning van Medewerker te laag is vastgesteld, dan wel ten onrechte geen toeslagen en/of onkostenvergoedingen en/of andere arbeidsvoorwaarden waarop Medewerker recht had, is de Diamant-groep gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de kosten daarvan in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
   12. Voor zover de Diamant-groep  als werkgever door Medewerker in rechte wordt aangesproken ter zake enige aanspraak op ten onrechte niet toegekende lonen, toeslagen, kostenvergoedingen en of overige arbeidsvoorwaarden, dan wel enige andere claim die zijn grond vindt in de werkzaamheden zoals bij Opdrachtgever verricht, is Opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten voor de Diamant-groep te vergoeden. Onder deze kosten vallen onder meer, doch niet uitsluitend, de kosten van juridische bijstand, griffierechten, kostenveroordelingen, wettelijke rente en/of wettelijke verhogingen.

Artikel 16            Facturering en betaling

   1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
   2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de dag van de algehele voldoening van de nog openstaande factuurbedragen per kalendermaand minimaal de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
   3. Bovendien is Opdrachtgever gehouden, naast de eventueel door de Diamant-groep noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan de Diamant-groep  te vergoeden, met een minimum van € 115,-, wegens buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van de Diamant-groep een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien de Diamant-groep een hoger bedrag aan deze kosten is verschuldigd.
   4. Wanneer Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan de Diamant-groep te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
   5. Alle uit de Overeenkomst van Opdracht of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie of verrekening.

Artikel 17            Persoonsgegevens van de Medewerker

   1. Partijen zullen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Medewerker, die voor en  gedurende de detachering kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk en met in achtneming van de geldende privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) behandelen. Dat betekent onder andere dat partijen de persoonsgegevens alleen mogen vastleggen en gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het aanmelden van de Medewerkers, de identificatie van de (aspirant­) Medewerkers, de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van opdrachten, de uitvoering van wet­ en regelgeving en voor interne management-informatie.
   2. Opdrachtgever zal de Medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk(e) doeleinde(n) deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 18             Informatieverstrekking

   1. Opdrachtgever is gehouden de Diamant-groep tijdig alle benodigde gegevens, documenten en/of overige informatie te verstrekken die redelijkerwijze van belang (kunnen) zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van aangeleverde gegevens, documenten en/of overige informatie. Door de Diamant-groep uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten van Opdracht en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
   2. Opdrachtgever en de Diamant-groep zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de door de Diamant-groep uit te voeren Overeenkomst van Opdracht en al hetgeen daarmede samenhangt.
   3. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is Opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat de Diamant-groep daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart de Diamant-groep ter zake eventuele vorderingen van derden.
   4. Opdrachtgever en de Diamant-groep behandelen zowel tijdens als na de Overeenkomst van Opdracht de door partijen ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk, tenzij de verstrekte informatie van algemene aard is en als algemeen bekend kan worden beschouwd.
   5. Opdrachtgever en de Diamant-groep zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst van Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 19            Vertrouwelijkheid

In het algemeen geldt dat de in het kader van de werkzaamheden aan Opdrachtgever verschafte en ter kennis gebrachte informatie een vertrouwelijk karakter draagt. Deze informatie kan en mag alleen dan zonder toestemming van de Diamant-groep worden gebruikt naar anderen dan de contactperso(o)n(en) van Opdrachtgever, indien het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Opdrachtgever dient daarbij die zorgvuldigheid te betrachten die in redelijkheid van haar kan worden gevraagd.

Artikel 20            Inschakelen derden

Het staat de Diamant-groep vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden, daaronder begrepen de diensten van de aan haar gelieerde ondernemingen. Hierbij doelend op diensten als jobcoaching, begeleiding, arbeidsdeskundig onderzoek en Arbodienstverlening.

Artikel 21             Opzegging, opschorting en ontbinding

   1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de Overeenkomst van Opdracht  is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht  door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk op te zeggen. De opzegging zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
   2. Voorts is de Diamant-groep gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst van Opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden als:
    1. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
    2. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
    3. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
    4. Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt, fuseert of wordt overgenomen.
   3. Als Opdrachtgever op het moment van de opzegging al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht had ontvangen, kan hij de Overeenkomst van Opdracht  slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend dat gedeelte dat door of namens de Diamant-groep  nog niet is uitgevoerd.
   4. Bedragen die de Diamant-groep vóór de opzegging aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met wat de Diamant-groep al ter uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan de Diamant-groep  verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.
   5. Als Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst van Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is de Diamant-groep gerechtigd haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is de Diamant-groep eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 22            Aansprakelijkheid

   1. De Opdrachtgever zal aan de Medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
   2. De Diamant-groep is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de
   3. De Diamant-groep is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die
   4. De Opdrachtgever vrijwaart de Diamant-groep voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de Diamant-groep als werkgever van de Medewerker – direct of indirect – terzake van de in leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en
   5. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit Op verzoek van de Diamant-groep verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 23            Overmacht

   1. In geval van overmacht aan de zijde van de Diamant-groep, kan de Diamant-groep haar verplichtingen uit deze voorwaarden, de Overeenkomst van Opdracht of daarbij behorende bijlagen opschorten, dan wel de Overeenkomst van Opdracht ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
   2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere niet aan de Diamant-groep te wijten omstandigheid, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de Diamant-groep komt, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst van Opdracht te voorzien, die nakoming door de Diamant-groep van het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt tevens verstaan brand, explosie, overstroming, tekortkomingen van toeleveranciers van de Diamant-groep, gebrek aan personeel en/of stakingen.
   3. Bij een niet-toerekenbare tekortkoming in verband met overmacht behoudt de Diamant-groep het recht om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties.

Artikel 24             Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

   1. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht  van welke aard dan ook,  berusten en verblijven exclusief bij Opdrachtgever.
   2. De Diamant-groep is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van Opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 25             Geheimhouding

De Diamant-groep zal Medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op Medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 26            Toepasselijk recht / Geschillen

De Diamant-groep kent een klachtenprocedure, welke opvraagbaar is door Opdrachtgever. Op deze Algemene Voorwaarden is voorts het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland – West-Brabant.

Contactgegevens

KikMaat
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg

Postbus 5033
5004 EA Tilburg