Algemene Voorwaarden BV 18k Payroll Overheid

18k Email Handtekening

Inleiding

Voor u liggen de algemene voorwaarden van BV 18k ten behoeve van haar payrollactiviteiten. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van medewerkers door BV 18k aan opdrachtgevers. BV 18k is een onderdeel van de Diamant-groep.

Dienstverlening

18k Payroll richt zich met haar dienstverlening specifiek op organisaties in de publieke sector. Hier ligt immers – al jarenlang – onze kennis en ervaring, met name voor gemeenten en aan gemeente gelieerde partijen. Wij kennen de arbeidsvoorwaarden in de sector en zijn aangesloten bij het ABP (pensioenfonds).  Hierdoor zijn wij in staat kandidaten die bij een publieke organisatie gaan werken dezelfde arbeidsvoorwaarden (equal pay) te bieden als die gelden voor medewerkers die door de publieke organisaties zelf in dienst genomen worden.

Payrolling

De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van payrolling.  Bij payrolling zijn drie partijen betrokken: de medewerker, de opdrachtgever en de 18k Payroll (formeel werkgever). De opdrachtgever werft en selecteert de medewerker. De medewerker komt in dienst bij de BV 18k. De BV 18k stelt de medewerker beschikbaar aan de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

Voordelen

Voor opdrachtgevers biedt BV 18k het (vrijwel) complete ontzorgen in het werkgeverschap met bijbehorend ziekteverzuimrisico. Organisaties in de publieke sector zijn eigenrisicodrager voor de WW, met inzet van BV 18k Payroll hebben opdrachtgevers niet te maken met deze belangrijke werkgeversrisico’s en bijbehorende kosten.

Overeenkomst van opdracht

De payroll medewerkers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die een dienstverband hebben bij de opdrachtgever. Tussen de opdrachtgever en BV 18k Payroll bestaat een ‘overeenkomst van opdracht’ op basis waarvan de medewerker ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In de overeenkomst van opdracht worden o.a. specifieke afspraken gemaakt over de functie, arbeidsomvang, de duur van de overeenkomst en het tarief.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

De 18k Payroll is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de regels rond arbeidstijden, het verstrekken van het arbodocument of begeleiding bij ziekte. 18k moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever waar nodig zijn medewerking verleent. De leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden liggen immers bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht de medewerker (in dienst bij BV 18k) net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als de eigen medewerkers.

Tarieven

Het door de opdrachtgever te betalen tarief omvat de kosten van arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies, pensioen, verlof  en dergelijke) en een marge voor de uitvoering van de diensten door de BV 18k. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever.

De kosten voor de transitievergoeding worden niet meegenomen in het tarief. Indien transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband aan de orde is, dan zal deze bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Om de juiste beloning vast te stellen is BV 18k afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever. Op grond van de informatie wordt de vergoeding vastgesteld of gewijzigd.

Outsite BV 18k – Payroll

Opdrachtgevers kunnen via een website digitaal en veilig wijzigingen doorgeven, overzicht houden over gedetacheerde medewerkers en algemene informatie raadplegen.

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.

ALGEMEEN

 

Artikel 1                Werkingssfeer

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van Opdracht voor payrolling tussen Opdrachtgever en 18k.
 2. Tenzij tussen 18k en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze voorwaarden ook van toepassing op elke offerte, of Overeenkomst van Opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerdere Overeenkomst van Opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 18k zijn aanvaard.
 4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.
 5. Door het verstrekken van een Overeenkomst van Opdracht aan 18k aanvaardt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 2              Definities

Algemene voorwaarden: Het bepaalde in dit document.

BV 18k:  18k, statutair gevestigd te Tilburg aan de Zevenheuvelenweg 14 te Tilburg.

Direct leidinggevende: De persoon die bij de Opdrachtgever belast is c.q. wordt met de dagelijkse leiding (aangaande de begeleiding) van Medewerker.

Inlenersbeloning: De rechtens geldende beloning van een Medewerker in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die aan de Medewerker die ter beschikking is gesteld uitvoert.

Medewerker: De natuurlijke persoon die op basis van een Overeenkomst van Opdracht door 18k op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is genomen om bij Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.

Overeenkomst van Opdracht: De Overeenkomst van Opdracht waarbij Medewerker door 18k ter beschikking wordt gesteld aan een Opdrachtgever om krachtens een door deze met 18k gesloten overeenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die  18k opdracht geeft tot het aangaan van een dienstverband, op basis waarvan 18k als werkgever optreedt van de door Opdrachtgever geworven en geselecteerde Medewerker om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.  

Terbeschikkingstelling: De tewerkstelling van een Medewerker in het kader van de opdracht.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over Medewerkers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke Medewerkers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 3              Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen door 18k gedaan zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 18k is eerst door en na ondertekening door beide partijen van de Overeenkomst van Opdracht gebonden aan een opdracht.
 2. Aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4               Aanmelding & werkprocedures

 1. Opdrachtgever meldt voor het aangaan van een Overeenkomst van Opdracht de door hem geworven en geselecteerde Medewerker aan bij 18k door middel van het correct ingevulde (digitale) aanmeldingsformulier. Het  aanmeldingsformulier dient uiterlijk 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst door 18k ontvangen te zijn.
 2. Indien 18k de aanmelding te laat of onvolledig ontvangt, zal Opdrachtgever alle door 18k geleden en/of te lijden schade als gevolg van de te late of onvolledige aanmelding van Medewerker aan 18k vergoeden.
 3. 18k behoudt zich het recht voor de aanmelding niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met Medewerker aan te gaan). Met het invullen en verzenden van de aanmelding ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst tussen Medewerker en 18k.
 4. Opdrachtgever zorgt ervoor dat 18k voordat de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan volledig geïnformeerd is over het arbeidsverleden van Medewerker bij Opdrachtgever. Verstrekt Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie over het arbeidsverleden van Medewerker, zal Opdrachtgever alle door 18k geleden en/of te lijden schade als gevolg van die onjuiste en/of onvolledige informatie aan 18k vergoeden.

Artikel 5              Functie & beloning

 1. Voor aanvang van de Overeenkomst van Opdracht is Opdrachtgever verplicht 18k te informeren omtrent de gebondenheid van Opdrachtgever aan een cao, waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen Medewerkers gehouden is om deze na te leven.
 2. Tevens verstrekt Opdrachtgever, voor aanvang van de Overeenkomst van Opdracht, aan 18k de naam van de uit te oefenen functie, de functieomschrijving alsmede de bijbehorende inschaling in de bij Opdrachtgever geldende beloningsregeling en de hoogte van de beloning.
 3. Het loon en de vergoedingen van Medewerker worden vooraf aan de Terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de Terbeschikkingstelling bepaald.
 4. Opdrachtgever stelt 18k tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling van Opdrachtgever, van eventuele initiële loonsverhogingen dan wel van wijzigingen in een eventuele cao waaraan Opdrachtgever gebonden zou zijn ten opzichte van zijn eventuele eigen Medewerkers.
 5. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke functie dan wel de beloning van Medewerker niet overeenstemt met het gewicht van de functie, zal Opdrachtgever 18k daarvan onmiddellijk in kennis stellen van de functiebenaming en/of de beloning.
 6. De functie en/of inschaling wordt tijdens de Overeenkomst van Opdracht aangepast, indien Medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, cao en/of beloningsregeling bij Opdrachtgever.
 7. Indien de omstandigheden leiden tot verhoging van de beloning van Medewerker, dan zal 18k de daarmee gemoeide meerkosten, zo nodig met terugwerkende kracht, aan Opdrachtgever doorbelasten.

Artikel 6              Arbeidsomvang en werktijden

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidstijdenwet wordt aangemerkt als zijnde werkgever, conform artikel 1:1 lid 1 Arbeidstijdenwet.
 2. De arbeidsomvang wordt bepaald door hetgeen Opdrachtgever en Medewerker ter zake zijn overeengekomen. De werktijden en de rusttijden van Medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de rust- en arbeidstijd. 18k is niet aansprakelijk voor het overtreden van de op de rust- en arbeidstijd toepasselijke regelgeving.
 4. Alle kosten voor 18k die verband houden met het door Medewerker verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en feestdagen zijn door Opdrachtgever verschuldigd.
 5. Alle kosten voor 18k voor de, in afwijking van de bij de Overeenkomst van Opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsomvang, door Medewerker verrichte arbeid, zijn door Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 7              Beëindiging Overeenkomst van Opdracht

 1. De Overeenkomst van Opdracht eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat de arbeidsovereenkomst met de Medewerker eindigt.
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering: als in de arbeidsovereenkomst tussen de Medewerker en 18k een proefijd is opgenomen en 18k in de gelegenheid is de arbeidsovereenkomst tijdig in de proeftijd te beëindigen, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst van Opdracht  gedurende deze proeftijd beëindigen.
 3. Opzegging van een Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van tussen partijen overeen te komen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. Daarnaast is de Opdrachtgever gehouden om aan 18k alle kosten te vergoeden die verband houden met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waar ondermeer, doch niet uitsluitend de kosten van juridische bijstand, griffiekosten, outplacementkosten en ontbindings- of beëindigingsvergoedingen.
 4. De Overeenkomst van Opdracht eindigt indien Opdrachtgever met Medewerker een arbeidsovereenkomst aangaat, doch niet eerder dan nadat Medewerker, Opdrachtgever en 18k reeds gezamenlijk zijn overeengekomen, dat Medewerker rechtstreeks bij Opdrachtgever in dienst treedt.
 5. Opdrachtgever zal na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht de betrokken Medewerker niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de Medewerker.

Artikel 8              Verlof

 1. Medewerker heeft recht op verlof overeenkomstig de wet en de toepasselijke Arbeidsvoorwaardenregeling of cao. De Opdrachtgever zorgt dat de Medewerker  gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst de toegekende verlofuren opneemt.
 2. In overleg tussen Opdrachtgever en Medewerker worden de tijdstippen van aanvang en einde van verlof vastgesteld.
 3. Medewerker is verplicht verlof op te nemen op dezelfde dagen of uren als die welke door Opdrachtgever voor de eigen Medewerkers verplicht zijn gesteld. Medewerker wordt hierbij wel in de gelegenheid gesteld gedurende de zomermaanden minimaal twee aaneengesloten weken verlof op te nemen.
 4. De Medewerker heeft recht op loondoorbetaling tijdens de algemeen erkende feestdagen voor zover deze niet vallen op zaterdag of zondag.
 5. Registratie vindt plaats door en bij de Opdrachtgever.
 6. Indien de Medewerker aan het einde van de arbeidsovereenkomst een tegoed aan verlofuren heeft, wordt dit tegoed aan Medewerker uitbetaald en gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 9              Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. 18k draagt de leiding over de wijze waarop Medewerker zijn werkzaamheden verricht, alsmede de coördinatie van de werkzaamheden op aan Opdrachtgever.
 2. Medewerker dient zich te houden aan de opdrachten en aanwijzingen van Opdrachtgever c.q. direct leidinggevende en/of begeleider betreffende de inhoud en organisatie van de te verrichten werkzaamheden.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Medewerker zelf ter beschikking te stellen aan een derde, tenzij 18k daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan een (rechts-) persoon zoals bedoeld in art. 2:24a en b BW.
 4. Opdrachtgever verstrekt Medewerker alle zaken, goederen en faciliteiten die voor de directe uitvoering van de functie noodzakelijk zijn.

Artikel 10            Functioneren

 1. Opdrachtgever en 18k doen elkaar onverwijld mededeling van omstandigheden die voor de andere partij van belang zijn.
 2. Opdrachtgever doet in ieder geval melding aan 18k van:
  • a. feiten en omstandigheden die wijzen op verminderd functioneren van Medewerker;
  • b. feiten en omstandigheden die een dringende reden voor ontslag zouden kunnen vormen.
 3. Arbeidsrechtelijke maatregelen voortvloeiende uit het Burgerlijk Wetboek, de  toepasselijke Arbeidsvoorwaardenregeling of cao en de arbeidsovereenkomst, kunnen slechts door 18k worden genomen.

Artikel 11            Ziekte & arbeidsongeschiktheid

 1. In verband met ziekteverzuimbegeleiding dienen ziek- en herstelmeldingen op de dag zelf vóór 09.00 uur door Medewerker te gebeuren bij zowel 18k als de Opdrachtgever. De Opdrachtgever meldt de Medewerker ook ziek en hersteld bij 18k.
 2. BV 18k treedt op als casemanager bij ziekteverzuim en re-integratie van de arbeidsongeschikte Medewerker op basis van het verzuimprotocol BV 18k en de verplichtingen op basis van de Wet verbetering Poortwachter. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om op verzoek van 18k informatie aan te leveren, aanwezig te zijn bij gesprekken met de arbeidsongeschikte Medewerker en medewerking te verlenen aan re-integratiemogelijkheden bij werkplekken bij Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever vrijwaart 18k voor alle schades, waaronder een verlenging van de loondoorbetalingplicht, voortkomende uit het niet naleven van de in het tweede lid genoemde verantwoordelijkheden van Opdrachtgever.

Artikel 12            Arbeidsomstandigheden en veiligheid

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de  Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als zijnde werkgever, conform artikel 1 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet.
 2. Opdrachtgever is jegens Medewerker en 18k verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Dit is gebaseerd op artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving.
 3. Opdrachtgever is gehouden om aan Medewerker en aan 18k tijdig, in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken en voor te lichten over de binnen zijn onderneming gehanteerde actuele risico-inventarisatie en evaluatie van de betreffende werkplek(ken).
 4. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen Medewerkers gehouden zou zijn.
 5. Indien Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan een schriftelijk rapportage wordt opgemaakt. In deze rapportage wordt  de toedracht van het ongeval zodanig  vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert 18k zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 6. Opdrachtgever zal aan Medewerker alle schade vergoeden (inclusief kosten van rechtsbijstand) die Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (zoals bedrijfsongeval en beroepsziekte), indien en voor zover Opdrachtgever en/of 18k daarvoor aansprakelijk dient te worden gehouden op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.
 7. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade inclusief kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 8. Als Opdrachtgever in de zin van dit artikel wordt ook beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door 18k om niet een Medewerker ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van deze natuurlijke of rechtspersoon werkzaamheden te verrichten.

Artikel 13            Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Noch bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, noch in de arbeidsvoorwaarden noch bij het tewerkstellen van een Medewerker maakt 18k onderscheid tussen personen naar geslacht, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of al dan niet tijdelijkheid van het contract, noch enig ander verboden onderscheid. Opdrachtgever verplicht zich jegens 18k en Medewerker deze geboden na te leven.

Artikel 14            Opdrachtgeverstarief

 1. Het door Opdrachtgever verschuldigde tarief wordt berekend op basis van het brutosalaris van de medewerker.  Het brutosalaris wordt vermenigvuldigd met een afgesproken factor. In deze factor zijn opgenomen de werkgeverslasten en de beloning van 18k. Het uiteindelijke factuurbedrag zal worden vermeerderd met de op basis van de Wet op de omzetbelasting verschuldigde tarief. Wijziging in het brutosalaris leiden automatisch tot wijzigingen in het Opdrachtgeverstarief.
 2. Eventuele kostenvergoedingen, toeslagen of overige aan Medewerker toekomende arbeidsvoorwaarden en beloningen worden bij opdrachtgever in rekening gebracht conform het bepaalde in lid 1.
 3. Het opdrachtgeverstarief als bedoeld in het vorige leden blijft Opdrachtgever verschuldigd over periodes waarin  door Medewerker geen arbeid wordt verricht maar over deze periode wel recht heeft op doorbetaling van loon.
 4. 18k is gerechtigd het vastgestelde opdrachtgeverstarief onverkort door te factureren, indien door buiten 18k gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting, etc.) bij Opdrachtgever geen of minder werk beschikbaar is.
 5. Het staat 18k vrij de afgesproken factor te verhogen, indien en voor zover de werkgeverslasten stijgen als gevolg van een wijziging in wettelijke bepalingen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of wijziging in arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor 18k leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten, loonheffing, of andere door 18k te betalen premies en pensioenpremies, of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor 18k plaatsvindt door wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving.
 6. Indien door enige oorzaak de beloning van Medewerker te laag is vastgesteld, dan wel ten onrechte geen toeslagen en/of onkostenvergoedingen en/of andere arbeidsvoorwaarden waarop Medewerker recht had, is 18k gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de kosten daarvan in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Voor zover 18k als werkgever door Medewerker in rechte wordt aangesproken ter zake enige aanspraak op ten onrechte niet toegekende lonen, toeslagen, kostenvergoedingen en of overige arbeidsvoorwaarden, dan wel enige andere claim die zijn grond vindt in de werkzaamheden zoals bij Opdrachtgever verricht, is Opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten voor 18k te vergoeden. Onder deze kosten vallen onder meer, doch niet uitsluitend, de kosten van juridische bijstand, griffierechten, kostenveroordelingen, wettelijke rente en/of wettelijke verhogingen.

Artikel 15            Facturering en betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de dag van de algehele voldoening van de nog openstaande factuurbedragen per kalendermaand minimaal de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Bovendien is Opdrachtgever gehouden, naast de eventueel door 18k noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan 18k te vergoeden, met een minimum van € 115,-, wegens buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van 18k een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien 18k een hoger bedrag aan deze kosten is verschuldigd.
 4. Wanneer Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan 18k te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Alle uit de Overeenkomst van Opdracht of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie of verrekening.

Artikel 16            Persoonsgegevens van de Medewerker

 1. Partijen zullen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Medewerker, die voor en    gedurende de Terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk en met in achtneming van de geldende privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) behandelen. Dat betekent onder andere dat partijen de persoonsgegevens alleen mogen vastleggen en gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het aanmelden van de Medewerkers, de identificatie van de (aspirant­) Medewerkers, de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van opdrachten, de uitvoering van wet­ en regelgeving en voor interne managementinformatie.
 2. Opdrachtgever zal de Medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens aldaar en de wijze waarop, wanneer en voor welk(e) doeleinde(n) deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 17             Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever is gehouden 18k tijdig alle benodigde gegevens, documenten en/of overige informatie te verstrekken die redelijkerwijze van belang (kunnen) zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht van opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van aangeleverde gegevens, documenten en/of overige informatie. Door 18k uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten van Overeenkomst van Opdracht van Opdracht en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Opdrachtgever en 18k zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de door 18k uit te voeren Overeenkomst van Opdracht en al hetgeen daarmede samenhangt.
 3. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is Opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat 18k daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart 18k ter zake eventuele vorderingen van derden.
 4. Opdrachtgever en 18k behandelen zowel tijdens als na de Overeenkomst van Opdracht de door partijen ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk, tenzij de verstrekte informatie van algemene aard is en als algemeen bekend kan worden beschouwd.
 5. Opdrachtgever en 18k zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst van Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 18            Vertrouwelijkheid

In het algemeen geldt dat de in het kader van de werkzaamheden aan 18k verschafte en ter kennis gebrachte informatie een vertrouwelijk karakter draagt. Deze informatie kan en mag alleen dan zonder toestemming van 18k worden gebruikt naar anderen dan de contactperso(o)n(en) van Opdrachtgever, indien het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Opdrachtgever dient daarbij die zorgvuldigheid te betrachten die in redelijkheid van haar kan worden gevraagd.

Artikel 19            Inschakelen derden

Het staat 18k vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht  gebruik te maken van de diensten van derden, daaronder begrepen de diensten van de aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 20             Opzegging, opschorting en ontbinding

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de Overeenkomst van Opdracht  is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht  door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk op te zeggen. De opzegging zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is 18k gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst van Opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden als:
  1. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt.
 3. Als Opdrachtgever op het moment van de opzegging al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht had ontvangen, kan hij de Overeenkomst van Opdracht  slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend dat gedeelte dat door of namens 18k nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die 18k vóór de opzegging aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met wat 18k al ter uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan 18k verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.
 5. Als Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst van Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is 18k gerechtigd haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is 18k eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 21                   Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever zal aan de Medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 2. 18k is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de
 3. 18k is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die
 4. De Opdrachtgever vrijwaart 18k voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van 18k als werkgever van de Medewerker – direct of indirect – terzake van de in leden 1,2 en 3 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en
 5. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit Op verzoek van 18k verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 22            Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van 18k, kan 18k haar verplichtingen uit deze voorwaarden, de Overeenkomst van Opdracht of daarbij behorende bijlagen opschorten, dan wel de Overeenkomst van Opdracht ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere niet aan 18k te wijten omstandigheid, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van 18k komt, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst van Opdracht te voorzien, die nakoming door 18k van het overeengekomene tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt tevens verstaan brand, explosie, overstroming, tekortkomingen van toeleveranciers van 18k, gebrek aan personeel en/of stakingen.
 3. Bij een niet-toerekenbare tekortkoming in verband met overmacht behoudt 18k het recht om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties.

Artikel 23             Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

 1. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van 18k bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook,  berusten en verblijven exclusief bij 18k.
 2. Opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 18k is het Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen die werkzaam zijn binnen de organisatie van Opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart Opdrachtgever 18k voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken aan de kant van derderechthebbenden.
 4. 18k is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van Opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 24             Geheimhouding

18k zal Medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op Medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

 Artikel 25            Toepasselijk recht / Geschillen

18k kent een klachtenprocedure, welke opvraagbaar is door Opdrachtgever. Op deze algemene voorwaarden is voorts het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland – West-Brabant.

Contactgegevens

KikMaat
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg

Postbus 5033
5004 EA Tilburg