Algemene Voorwaarden BV 18k-Flex

18k Email Handtekening

Inleiding

Voor u liggen de algemene voorwaarden van BV 18k-Flex. De activiteiten van BV 18k-Flex worden uitgevoerd vanuit de BV 18k. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling van medewerkers door BV 18k-Flex aan opdrachtgevers. BV 18k en BV 18k-Flex zijn onderdelen van de Diamant-groep.

Missie: speciaal uitzendbureau

BV 18k-Flex richt zich primair op kandidaten vanuit de Participatiewet (m.n. Doelgroepenregister) en/of andere uitkeringssituaties en wil juist voor deze groep het perspectief op werk vergroten. BV 18k-Flex zoekt voor kandidaten passende functies en/of voor werkgevers geschikte kandidaten voor het uitvoeren van werkzaamheden.  Werkgevers kunnen kandidaten zelf in dienst nemen of gebruik maken van een BV 18k-Flex.

Uitzending & detachering

De inhoud van deze algemene voorwaarden is grotendeels terug te voeren op het bijzondere karakter van uitzending & detachering. Hierbij zijn drie partijen betrokken: de medewerker, de opdrachtgever en de BV 18k-Flex (formeel werkgever). De medewerker komt in dienst bij de BV 18k-Flex. De BV 18k-Flex stelt de medewerker beschikbaar aan de opdrachtgever om onder leiding en toezicht van de opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.

De rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van de medewerker zijn in beginsel geregeld in de (ABU) cao voor uitzendkrachten. Tussen de Opdrachtgever en BV 18k-Flex bestaat een overeenkomst van opdracht op basis waarvan de medewerker ter beschikking wordt gesteld en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In de overeenkomst van opdracht worden o.a. specifieke afspraken vastgelegd over de functie, arbeidsomvang, de duur van de overeenkomst en het tarief.

De duur van de opdracht wordt vooraf met u afgestemd. BV 18k-Flex hanteert uitsluitend opdrachten voor een vaste periode (bepaalde tijd) die niet tussentijds kunnen worden beëindigd met een vast aantal wekelijkse werkuren.

Uitoefening van leiding en toezicht/aansprakelijkheid

De BV 18k-Flex is voor een aantal (wettelijke) verplichtingen die voortvloeien uit de formele werkgeversrol, afhankelijk van de opdrachtgever.  Denk bijvoorbeeld aan het naleven van de regels rond arbeidstijden, het verstrekken van het arbodocument of begeleiding bij ziekte. De BV 18k-Flex moet erop kunnen rekenen dat de opdrachtgever waar nodig zijn medewerking verleent. De leiding over en toezicht op de (uitvoering van de) werkzaamheden liggen immers bij de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht de medewerker (in dienst bij BV 18k-Flex) net zo goed te instrueren, begeleiden en behandelen als de eigen medewerkers.

Tarieven

Het door de opdrachtgever te betalen tarief omvat de kosten van arbeid (loonkosten, loonheffing, sociale premies, pensioen, verlof  en dergelijke) en een marge voor de uitvoering van de diensten door de BV 18k-Flex. De beloning en de overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld met inachtneming van de (ABU) cao voor uitzendkrachten.

Afhankelijk van de situatie van de kandidaat en het arbeidsverleden heeft de medewerker vanaf dag één recht op dezelfde beloning (salaris, loonsverhogingen, toeslagen en kostenvergoedingen) als medewerkers van de opdrachtgever die hetzelfde of vergelijkbaar werk verrichten.

Om de juiste beloning vast te stellen is BV 18k-Flex afhankelijk van de informatie van de opdrachtgever. Op grond van de informatie wordt ook het  tarief vastgesteld of gewijzigd.

Aangezien de kosten van de arbeid ook tijdens de opdracht kunnen stijgen b.v. als gevolg van periodieke loonsverhoging, cao wijzigingen of stijging van premies kan tariefwijziging tijdens de opdracht aan de orde zijn.

Extra dienstverlening

Omdat BV 18k-Flex zich specifiek richt op kandidaten vanuit de Participatiewet kan – in afstemming met de gemeente – ook sprake zijn van jobcoaching of extra begeleiding op de werkplek.

Uiteraard regelt BV 18k-Flex – als formele werkgever – ook de eventuele loonkostensubsidie of stimuleringspremie en brengt deze in mindering op de factuur. Indien een kandidaat in aanmerking komt voor de ‘no-riskpolis bij ziekte’ dan zorgt BV 18k-Flex voor de tijdige ziek- en herstelmelding bij het UWV en na ontvangst van de ziekengelden worden deze ook in mindering gebracht op de factuur.

Anders dan een gewoon uitzendbureau!

BV 18k-Flex wil voor haar kandidaten goede werkplekken en voorwaarden bieden. BV 18k-Flex streeft er naar om kandidaten uiteindelijk zoveel als mogelijk direct bij de werkgever in dienst te laten komen. Daarom werkt BV 18k-Flex anders dan een ‘gewoon’ uitzendbureau:

 • We gaan uit van vaste wekelijkse werkuren en vaste uitzendperiodes. Dus geen ‘uurtje factuurtje’, geen wekelijkse urenverantwoording (uitsluitend verlofuren, ziekte-uren en overwerk moet worden doorgegeven) en geen uitzendbeding maar maximale zekerheid voor de kandidaten;
 • Alle kandidaten kunnen zonder meerkosten – ook tussentijds – na overleg met BV 18k-Flex in dienst genomen worden bij de opdrachtgever;
 • Tijdens de contractperiode kan de kandidaat opgebouwde verlofuren opnemen, er vindt geen reservering van verlofuren plaats (de opdrachtgever betaalt deze opgebouwde verlofuren gewoon door, net als bij medewerkers in eigen dienst).
 • De opdrachtgever kan financiële risico’s bij ziekteverzuim zelf dragen (en gaan voor extra laag tarief) of de financiële risico’s voor ziekteverzuim volledig uitsluiten (en een hoger tarief betalen).

Outsite BV 18k-Flex

Opdrachtgevers kunnen via een website digitaal en veilig wijzigingen doorgeven, overzicht houden over gedetacheerde medewerkers en algemene informatie raadplegen.

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank Zeeland – West-Brabant.

Artikel 1                Werkingssfeer

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten van Opdracht voor detachering (via uitzenden) tussen Opdrachtgever en BV 18k-Flex.
 2. Tenzij tussen BV 18k-Flex en Opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze voorwaarden ook van toepassing op elke offerte, of Overeenkomst van Opdracht die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerdere Overeenkomst van Opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 3. Eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door BV 18k-Flex zijn aanvaard.
 4. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht zal worden genomen.
 5. Door het verstrekken van een Overeenkomst van Opdracht aan BV 18k-Flex aanvaardt Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 2              Definities

Algemene Voorwaarden: Het bepaalde in dit document.

BV 18k:  18k, statutair gevestigd te Tilburg aan de Zevenheuvelenweg 14 te Tilburg.

BV 18k-Flex:  zelfstandige dochteronderneming van 18k.

Cao ABU: de Collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.

Direct leidinggevende: De persoon die bij de Opdrachtgever belast is c.q. wordt met de dagelijkse leiding (aangaande de begeleiding) van Medewerker.

Inlenersbeloning: De rechtens geldende beloning van een Medewerker in dienst van de Opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die aan de Medewerker die ter beschikking is gesteld uitvoert, zoals opgenomen in artikel 16 van de cao.

Jobcoach: De persoon die zich bezig houdt met de  begeleiding van Medewerker bij de Opdrachtgever.

Medewerker: De natuurlijke persoon die op basis van een Overeenkomst van Opdracht door BV 18k-Flex op basis van een uitzendovereenkomst in dienst is genomen om bij Opdrachtgever onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.

Overeenkomst van Opdracht: De Overeenkomst van Opdracht waarbij Medewerker door BV 18k-Flex ter beschikking wordt gesteld aan een Opdrachtgever om krachtens een door deze met BV 18k-Flex gesloten overeenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die BV 18k-Flex  opdracht geeft tot het aangaan van een dienstverband, op basis waarvan BV 18k-Flex – als werkgever optreedt van de door Opdrachtgever geworven en geselecteerde Medewerker om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten.  

Terbeschikkingstelling: De tewerkstelling van een Medewerker in het kader van de opdracht.

Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over Medewerkers, wordt bedoeld: mannelijke en vrouwelijke Medewerkers en waar gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij.

Artikel 3              Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen door BV 18k-Flex gedaan, zijn volledig vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. BV 18k-Flex is eerst door en na ondertekening door beide partijen van de Overeenkomst van Opdracht gebonden aan een opdracht.
 2. Aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 3. Een beding, in strijd met het recht, wordt herleid tot een geldige bepaling.

Artikel 4              Werving & Selectie

 1. BV 18k-Flex werft en selecteert kandidaten op verzoek van opdrachtgevers maar kan ook uit eigen beweging kandidaten voordragen aan een opdrachtgever;
 2. Opdrachtgever verstrekt BV 18k-Flex tijdig relevante informatie over de vacature c.q. het werk (functiebeschrijving, de eisen, de salariëring en de van toepassing zijnde cao en arbeidsvoorwaardenregeling, de werktijden, de arbeidsomstandigheden, de duur van de werkzaamheden).
 3. BV 18k-Flex stelt één of meerdere kandidaten voor aan opdrachtgever. De keuze voor de kandidaat wordt gemaakt door de opdrachtgever.
 4. BV 18k-Flex spant zich in om een potentieel geschikte kandidaat (of kandidaten) aan te bieden. BV 18k-Flex is niet aansprakelijk voor schade in verband met medewerkers die niet blijken te voldoen, niet kunnen of willen starten in het werk of tussentijds de aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) weer beëindigd.

Artikel 5              Functie & beloning

 1. Voor aanvang van de Overeenkomst van Opdracht is Opdrachtgever verplicht BV 18k-Flex te informeren omtrent de gebondenheid van Opdrachtgever aan een cao, waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen Medewerkers gehouden is om deze na te leven.
 2. Tevens verstrekt Opdrachtgever, voor aanvang van de Overeenkomst van Opdracht, aan BV 18k-Flex de naam van de uit te oefenen functie, de functieomschrijving alsmede de bijbehorende inschaling in de bij Opdrachtgever geldende beloningsregeling en de hoogte van de beloning.
 3. Het loon en de vergoedingen van Medewerker worden vooraf aan de Terbeschikkingstelling en zo nodig gedurende de Terbeschikkingstelling bepaald.
 4. Inschaling vindt plaats op basis van inlenersbeloning of indeling in de cao ABU.
 5. De inlenersbeloning is samengesteld uit de volgende elementen, overeenkomstig de bepalingen, zoals die gelden bij de inlenende onderneming:
  1. Het geldende periodeloon;
  2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting;
  3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag.
  4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
  5. Kostenvergoedingen;
  6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
 6. Opdrachtgever stelt BV 18k-Flex tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de beloningsregeling van Opdrachtgever, van eventuele initiële loonsverhogingen dan wel van wijzigingen in een eventuele cao waaraan Opdrachtgever gebonden zou zijn ten opzichte van zijn eventuele eigen Medewerkers.
 7. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving niet overeenstemt met de feitelijke functie dan wel de beloning van Medewerker niet overeenstemt met het gewicht van de functie, zal Opdrachtgever BV 18k-Flex daarvan onmiddellijk in kennis stellen vergezeld van een voorstel tot aanpassing van de functiebeschrijving en/of de beloning.
 8. De functie en/of inschaling wordt tijdens de Overeenkomst van Opdracht aangepast, indien Medewerker op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op de wet- en regelgeving, cao en/of beloningsregeling bij Opdrachtgever.
 9. Indien de omstandigheden leiden tot verhoging van de beloning van Medewerker, dan zal BV 18k-Flex de daarmee gemoeide meerkosten, zo nodig met terugwerkende kracht, aan Opdrachtgever doorbelasten.

Artikel 6              Arbeidsomvang en werktijden

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidstijdenwet wordt aangemerkt als zijnde werkgever, conform artikel 1:1 lid 1 Arbeidstijdenwet.
 1. De arbeidsomvang wordt bepaald door hetgeen BV 18k-Flex en Medewerker ter zake zijn overeengekomen. De werktijden en de rusttijden van Medewerker zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de arbeidskracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct naleven van de regelgeving ten aanzien van de rust- en arbeidstijd. BV 18k-Flex is niet aansprakelijk voor het overtreden van de op de rust- en arbeidstijd toepasselijke regelgeving.
 3. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week, of boven de bij rooster vastgestelde uren. Alle kosten voor BV 18k-Flex die verband houden met het door Medewerker verrichte overwerk en onregelmatig werk, werk op zaterdag, zondag en feestdagen zijn door Opdrachtgever verschuldigd.
 4. Alle kosten voor BV 18k-Flex voor de, in afwijking van de bij de Overeenkomst van Opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsomvang, door Medewerker verrichte arbeid, zijn door Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 7              Beëindiging Overeenkomst van Opdracht

 1. De Overeenkomst van Opdracht eindigt met onmiddellijke ingang op het moment dat de arbeidsovereenkomst met de Medewerker eindigt.
 2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst van Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hierop geldt één uitzondering: als in de arbeidsovereenkomst tussen de Medewerker en BV 18k-Flex een proefijd is opgenomen en BV 18k-Flex in de gelegenheid is de arbeidsovereenkomst tijdig in de proeftijd te beëindigen, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst van Opdracht  gedurende deze proeftijd beëindigen.
 3. Opzegging van een Overeenkomst van Opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de tussen partijen overeengekomen opzegtermijn, doch minimaal met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Daarnaast is de Opdrachtgever gehouden om aan BV 18k-Flex   alle kosten te vergoeden die verband houden met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waar ondermeer, doch niet uitsluitend de kosten van juridische bijstand, griffiekosten, outplacementkosten en ontbindings- of beëindigingsvergoedingen.
 4. De Overeenkomst van Opdracht eindigt indien Opdrachtgever met Medewerker een arbeidsovereenkomst aangaat, doch niet eerder dan nadat Medewerker, Opdrachtgever en BV 18k-Flex reeds gezamenlijk zijn overeengekomen, dat Medewerker rechtstreeks bij Opdrachtgever in dienst treedt.
 5. Opdrachtgever zal na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht de betrokken Medewerker niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt op basis van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de Medewerker.

Artikel 8              Verlof

 1. Indien de Medewerker aan het einde van de arbeidsovereenkomst een tegoed aan verlofuren heeft, wordt dit tegoed aan Medewerker uitbetaald en gefactureerd aan de Opdrachtgever.
 2. Medewerker is verplicht verlof op te nemen op dezelfde dagen of uren als die welke door Opdrachtgever voor de eigen Medewerkers verplicht zijn gesteld. Medewerker wordt hierbij wel in de gelegenheid gesteld gedurende de zomermaanden minimaal twee aaneengesloten weken verlof op te nemen.
 3. De Medewerker heeft recht op loondoorbetaling tijdens de algemeen erkende feestdagen voor zover deze niet vallen op zaterdag of zondag.
 4. Opdrachtgever registreert opname van verlof tijdens het dienstverband en geeft dit door aan BV 18k-Flex.

Artikel 9              Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. BV 18k-Flex draagt de leiding over de wijze waarop Medewerker zijn werkzaamheden verricht, alsmede de coördinatie van de werkzaamheden op aan Opdrachtgever.
 2. Medewerker dient zich te houden aan de opdrachten en aanwijzingen van Opdrachtgever c.q. direct leidinggevende en/of begeleider betreffende de inhoud en organisatie van de te verrichten werkzaamheden.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Medewerker zelf ter beschikking te stellen aan een derde, tenzij BV 18k-Flex daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan een (rechts-) persoon zoals bedoeld in art. 2:24a en b BW.
 4. Opdrachtgever verstrekt Medewerker alle zaken, goederen en faciliteiten die voor de directe uitvoering van de functie noodzakelijk zijn.

Artikel 10            Functioneren

 1. Opdrachtgever en BV 18k-Flex doen elkaar onverwijld mededeling van omstandigheden die voor de andere partij van belang zijn.
 2. Opdrachtgever doet in ieder geval melding aan BV 18k-Flex van:
  1. beoogde wijzigingen van de inhoud van de functie van Medewerker, of het feitelijk wijzigen van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht;
  2. feiten en omstandigheden die wijzen op verminderd functioneren van Medewerker;
  3. feiten en omstandigheden die een dringende reden voor ontslag zouden kunnen vormen.
 3. Arbeidsrechtelijke maatregelen voortvloeiende uit het Burgerlijk Wetboek, de  toepasselijke Arbeidsvoorwaardenregeling of cao en de arbeidsovereenkomst, kunnen slechts door BV 18k-Flex  worden genomen.

Artikel 11            Ziekte & arbeidsongeschiktheid

 1. In verband met ziekteverzuimbegeleiding dienen ziek- en herstelmeldingen op de dag zelf vóór 09.00 uur door Medewerker te gebeuren bij zowel BV 18k-Flex als de Opdrachtgever. De Opdrachtgever meldt de Medewerker ook ziek en hersteld bij BV 18k-Flex.
 2. BV 18k-Flex is casemanager bij ziekteverzuim en re-integratie van de arbeidsongeschikte Medewerker op basis van het verzuimprotocol BV 18k-Flex en de verplichtingen op basis van de Wet verbetering Poortwachter. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om op verzoek van BV 18k-Flex informatie aan te leveren, aanwezig te zijn bij gesprekken met de arbeidsongeschikte Medewerker en medewerking te verlenen aan re-integratiemogelijkheden bij werkplekken bij Opdrachtgever gedurende de periode van opdracht.
 3. Opdrachtgever vrijwaart BV 18k-Flex voor alle schades, waaronder een verlenging van de loondoorbetalingplicht, voortkomende uit het niet naleven van de in het tweede lid genoemde verantwoordelijkheden van Opdrachtgever.

Artikel 12            Arbeidsomstandigheden en veiligheid

 1. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de  Arbeidsomstandig-hedenwet wordt aangemerkt als zijnde werkgever, conform artikel 1 lid 1 Arbeidsomstandighedenwet.
 2. Opdrachtgever is jegens Medewerker en BV 18k-Flex verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Dit is gebaseerd op artikel 7:658 BW, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving.
 3. Opdrachtgever is gehouden om aan Medewerker en aan BV 18k-Flex tijdig, in ieder geval voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk informatie te verstrekken en voor te lichten over de binnen zijn onderneming gehanteerde actuele risico-inventarisatie en evaluatie van de betreffende werkplek(ken).
 4. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van Medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van eventuele eigen Medewerkers gehouden zou zijn.
 5. Indien Medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan een schriftelijk rapportage wordt opgemaakt. In deze rapportage wordt  de toedracht van het ongeval zodanig  vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende voorzorgsmaatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. Opdrachtgever informeert BV 18k-Flex zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 6. Opdrachtgever zal aan Medewerker alle schade vergoeden (inclusief kosten van rechtsbijstand) die Medewerker in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of BV 18k-Flex   daarvoor aansprakelijk dient te worden gehouden op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 BW.
 7. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is Opdrachtgever gehouden schade inclusief kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 BW aan de in dat artikel genoemde personen.
 8. Als Opdrachtgever in de zin van dit artikel wordt ook beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon aan wie door BV 18k-Flex om niet een Medewerker ter beschikking wordt gesteld om onder leiding en toezicht van deze natuurlijke of rechtspersoon werkzaamheden te verrichten.

Artikel 13            Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Noch bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, noch in de arbeidsvoorwaarden noch bij het tewerkstellen van een Medewerker maakt BV 18k-Flex onderscheid tussen personen naar geslacht, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, of al dan niet tijdelijkheid van het contract, noch enig ander verboden onderscheid. Opdrachtgever verplicht zich jegens BV 18k-Flex en Medewerker deze geboden na te leven.

Artikel 14            Opdrachtgeverstarief

 1. Het door Opdrachtgever verschuldigde tarief wordt berekend op basis van het brutosalaris van de medewerker.  Het brutosalaris wordt vermenigvuldigd met een afgesproken factor. In deze factor zijn opgenomen de werkgeverslasten en de beloning van 18k. Het uiteindelijke factuurbedrag zal worden vermeerderd met de op basis van de Wet op de omzetbelasting verschuldigde tarief. Wijziging in het brutosalaris leiden automatisch tot wijzigingen in het Opdrachtgeverstarief.
 2. Eventuele kostenvergoedingen, toeslagen of overige aan Medewerker toekomende arbeidsvoorwaarden en beloningen worden bij opdrachtgever in rekening gebracht conform het bepaalde in lid 1.
 3. Het opdrachtgeverstarief als bedoeld in het vorige leden blijft Opdrachtgever verschuldigd over periodes waarin door Medewerker geen arbeid wordt verricht maar over deze periode wel recht heeft op doorbetaling van loon.
 4. Indien de Medewerker als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen werken kunnen- afhankelijk van de keuze van Opdrachtgever of de achtergrond van de Medewerker – drie situaties aan de orde zijn:
 • Het verzuimrisico is voor rekening van de Opdrachtgever: het opdrachtgeverstarief loopt door (1).
 • Het verzuimrisico is niet voor rekening van de Opdrachtgever: er vindt achteraf restitutie van verzuimde ziektedagen plaats (2).
 • Er is sprake van een zogenaamde no-riskpolis (Doelgroepenregister banenafspraak): de ontvangen ziekengelden UWV worden in mindering gebracht op de factuur.
 1. BV 18k-Flex is gerechtigd het vastgestelde opdrachtgeverstarief onverkort door te factureren, indien door buiten BV 18k-Flex  gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, staking en/of uitsluiting, etc.) bij Opdrachtgever geen of minder werk beschikbaar is.
 2. Het staat BV 18k-Flex vrij de afgesproken factor te verhogen, indien en voor zover de werkgeverslasten stijgen als gevolg van een wijziging in wettelijke bepalingen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voor zover anderszins overeengekomen, en/of wijziging in arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor BV 18k-Flex leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten, loonheffing, of andere door BV 18k-Flex   te betalen premies en pensioenpremies, of ter dekking van voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor BV 18k-Flex   plaatsvindt door wijziging van sociale lasten en/of fiscale wetgeving.
 3. Indien door enige oorzaak de beloning van Medewerker te laag is vastgesteld, dan wel ten onrechte geen toeslagen en/of onkostenvergoedingen en/of andere arbeidsvoorwaarden waarop Medewerker recht had, is BV 18k-Flex gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de kosten daarvan in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Voor zover BV 18k-Flex   als werkgever door Medewerker in rechte wordt aangesproken ter zake enige aanspraak op ten onrechte niet toegekende lonen, toeslagen, kostenvergoedingen en of overige arbeidsvoorwaarden, dan wel enige andere claim die zijn grond vindt in de werkzaamheden zoals bij Opdrachtgever verricht, is Opdrachtgever gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten voor BV 18k-Flex te vergoeden. Onder deze kosten vallen onder meer, doch niet uitsluitend, de kosten van juridische bijstand, griffierechten, kostenveroordelingen, wettelijke rente en/of wettelijke verhogingen.

Artikel 15            Facturering en betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
 2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf de eerste dag van verzuim tot aan de dag van de algehele voldoening van de nog openstaande factuurbedragen per kalendermaand minimaal de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Bovendien is Opdrachtgever gehouden, naast de eventueel door BV 18k-Flex  noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan BV 18k-Flex   te vergoeden, met een minimum van € 115,-, wegens buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd het recht van BV 18k-Flex een eventueel hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien BV 18k-Flex een hoger bedrag aan deze kosten is verschuldigd.
 4. Wanneer Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan BV 18k-Flex te melden. Na deze periode vervalt het recht van de opdrachtgever om de factuur te betwisten. Betwisting van de factuur ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 5. Alle uit de Overeenkomst van Opdracht of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie of verrekening.

Artikel 16            Persoonsgegevens van de Medewerker

 1. Partijen zullen alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een Medewerker, die voor en    gedurende de Terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk en met in achtneming van de geldende privacy wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) behandelen. Dat betekent onder andere dat partijen de persoonsgegevens alleen mogen vastleggen en gebruiken voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt, zoals het aanmelden van de Medewerkers, de identificatie van de (aspirant­) Medewerkers, de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van opdrachten, de uitvoering van wet­ en regelgeving en voor interne management-informatie.
 2. Opdrachtgever zal de Medewerker op de hoogte brengen van eventueel van hem of haar geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk(e) doeleinde(n) deze gegevens worden verwerkt.

Artikel 17             Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever is gehouden BV 18k-Flex tijdig alle benodigde gegevens, documenten en/of overige informatie te verstrekken die redelijkerwijze van belang (kunnen) zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht van opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van aangeleverde gegevens, documenten en/of overige informatie. Door BV 18k-Flex uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten van Overeenkomst van Opdracht van Opdracht en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Opdrachtgever en BV 18k-Flex zullen elkaar doorlopend informeren omtrent alle ontwikkelingen die van invloed (kunnen) zijn op de door BV 18k-Flex uit te voeren Overeenkomst van Opdracht en al hetgeen daarmede samenhangt.
 3. Indien door of namens Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is Opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat BV 18k-Flex   daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart BV 18k-Flex ter zake eventuele vorderingen van derden.
 4. Opdrachtgever en BV 18k-Flex behandelen zowel tijdens als na de Overeenkomst van Opdracht de door partijen ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk, tenzij de verstrekte informatie van algemene aard is en als algemeen bekend kan worden beschouwd.
 5. Opdrachtgever en BV 18k-Flex zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst van Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 18            Vertrouwelijkheid

In het algemeen geldt dat de in het kader van de werkzaamheden aan BV 18k-Flex  verschafte en ter kennis gebrachte informatie een vertrouwelijk karakter draagt. Deze informatie kan en mag alleen dan zonder toestemming van BV 18k-Flex worden gebruikt naar anderen dan de contactperso(o)n(en) van Opdrachtgever, indien het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Opdrachtgever dient daarbij die zorgvuldigheid te betrachten die in redelijkheid van haar kan worden gevraagd.

Artikel 19            Inschakelen derden

Het staat BV 18k-Flex vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden, daaronder begrepen de diensten van de aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 20             Opzegging, opschorting en ontbinding

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht te voldoen, is de andere partij – naast hetgeen in de Overeenkomst van Opdracht  is bepaald – gerechtigd de Overeenkomst van Opdracht  door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk op te zeggen. De opzegging zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is BV 18k-Flex gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de Overeenkomst van Opdracht door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden als:
  1. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd;
  4. Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt.
 3. Als Opdrachtgever op het moment van de opzegging al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht had ontvangen, kan hij de Overeenkomst van Opdracht  slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend dat gedeelte dat door of namens BV 18k-Flex   nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die BV 18k-Flex vóór de opzegging aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met wat BV 18k-Flex al ter uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan BV 18k-Flex   verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.
 5. Als Opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst van Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is BV 18k-Flex gerechtigd haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is BV 18k-Flex eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 21                   Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever zal aan de Medewerker de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
 2. BV 18k-Flex is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de Opdrachtgever, derden dan wel aan de Medewerker zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de
 3. BV 18k-Flex is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Medewerkers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die
 4. De Opdrachtgever vrijwaart BV 18k-Flex voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van BV 18k-Flex  als werkgever van de Medewerker – direct of indirect – terzake van de in leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en
 5. De Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit Op verzoek van BV 18k-Flex  verstrekt de Opdrachtgever een bewijs van de verzekering.

Artikel 22            Overmacht

 1. In geval van overmacht aan de zijde van 18k, kan BV 18k-Flex haar verplichtingen uit deze voorwaarden, de Overeenkomst van Opdracht of daarbij behorende bijlagen opschorten, dan wel de Overeenkomst van Opdracht ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere niet aan BV 18k-Flex te wijten omstandigheid, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van BV 18k-Flex komt, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst van Opdracht te voorzien, die nakoming door BV 18k-Flex van het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt tevens verstaan brand, explosie, overstroming, tekortkomingen van toeleveranciers van 18k, gebrek aan personeel en/of stakingen.
 3. Bij een niet-toerekenbare tekortkoming in verband met overmacht behoudt BV 18k-Flex  het recht om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties.

Artikel 23             Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

 1. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van BV 18k-Flex bij de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook,  berusten en verblijven exclusief bij BV 18k-Flex.
 2. Opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BV 18k-Flex is het Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen die werkzaam zijn binnen de organisatie van Opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.
 3. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart Opdrachtgever BV 18k-Flex   voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken aan de kant van derde-rechthebbende.
 4. BV 18k-Flex is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van Opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 24             Geheimhouding

BV 18k-Flex zal Medewerker verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op Medewerker een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 25            Toepasselijk recht / Geschillen

BV 18k-Flex kent een klachtenprocedure, welke opvraagbaar is door Opdrachtgever. Op deze Algemene Voorwaarden is voorts het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland – West-Brabant.

Contactgegevens

KikMaat
Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg

Postbus 5033
5004 EA Tilburg